Koľko stojí mediácia?

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie.

Samotná odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii a finálne si túto odmenu dohodnú v dohode o začatí mediácie, ktorá je nevyhnutným predpokladom začatia mediačného procesu.

V praxi to však zvyčajne býva tak, že to koľko stojí mediácia závisí od konkrétneho mediátora a jeho stanoveného cenníka, ktorý účastníci mediácie akceptujú, prípadne sa s mediátorom dohodnú na individualizovanej cene za mediáciu. Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa s účastníkmi dohodne na ich úhrade (napríklad úhrada poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovné, príp. iné poplatky a preukázateľné náklady).

Predmediačná fáza 

V rámci predmediačnej fázy (nedochádza ešte k samotnej mediácii), keď potenciálny účastník mediácie má záujem o riešenie svojho sporu mediáciou a kontaktuje mediátora, býva častokrát prvotná konzultácia či je spor vhodný na mediáciu bezplatná, prípadne ide o nižší hodinový poplatok. Ďalšia konzultácia a poradenstvo v rámci predmediačnej fázy môže byť spoplatnené hodinovou sadzbou, kde výška odmeny závisí od konkrétneho mediátora (napr. 20 – 60 €/hod.). Predmediačná fáza môže zahŕňať preštudovanie prípadu, prípravu podkladov pre mediačné konanie, prípravu papierovej dokumentácie, spísanie záverečnej správy v rámci predmediačnej činnosti (záverečná správa o neúspešnom pokuse o mediáciu v prípade, že druhá strana nesúhlasila s účasťou na mediácii).

Častým poplatkom v rámci predmediačnej činnosti je poplatok, za kontaktovanie druhej strany sporu mediátorom s ponukou na mediáciu. Ide o prípady, kedy si želá kontaktovanie druhej strany iniciátor mediácie, častokrát z dôvodu zhoršenej alebo žiadnej komunikácie s druhou stranou a mediátor sprostredkuje ponuku na mediáciu druhej strane. Tento poplatok býva jednorazový.

Tvorba cenníka

Mnoho mediátorov pri tvorbe svojich cenníkov vychádza z delenia typov sporu, ktorý má byť predmetom mediácie. Inými slovami, na cenu mediácie má vplyv či sa jedná o spor v občianskych veciach (susedské, dedičské, rodinné spory rodičov a detí, manželské/partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory) alebo o mediáciu v podnikateľskom sektore (obchodné spory) či mediáciu vo verejnom/štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore).

Následne niektorí mediátori rozlišujú medzi tým či ide o majetkový alebo nemajetkový spor a majú iné sadzby pre fyzické osoby a iné pre právnické osoby.

Zovšeobecnene je možné povedať, že viacerí mediátori pri spôsobe tvorby ceny mediácie vychádzajú z nasledujúcich určujúcich kritérií:

  • typ sporu,
  • predmet sporu,
  • právna subjektivita účastníkov sporu.

Spravidla sa za mediačné konanie platí mediátorovi hodinová sadzba častokrát v rozmedzí medzi 25 Eur až 150 Eur na hodinu alebo percentuálna sadzba z hodnoty mediovanej veci pohybujúca sa medzi 1% až 10% v závislosti od výšky hodnoty mediovaného sporu. Prípadne tiež môže ísť o kombináciu týchto odmien.

Mediátori si dohodnú s účastníkmi mediácie zvyčajne tiež odmenu za vyhotovenie právnych úkonov súvisiacich s mediáciou, napríklad spísanie mediačnej dohody, spísanie záverečnej správy o neúspešnej mediácii s rôznym finančným rozmedzím od 50 Eur do 100 Eur.

Účastníci sa dohodnú aj na tom, kto za mediáciu zaplatí. Môže to byť napríklad len iniciátor mediácie alebo sa môžu dohodnúť, že sa o náklady podelia spoločne všetci účastníci mediačného konania rovným dielom, čo býva v praxi najčastejší prípad. Bezohľadu na to kto za mediáciu zaplatil, mediátor je povinný si zachovávať svoju nestrannosť a neutralitu za každých okolností.

Cena mediácie v špecifických prípadoch 

Mediátor určený centrom právnej pomoci
V prípade, že bol mediátor určený Centrom právnej pomoci, jeho odmenu upravuje osobitný zákon – konkrétne zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v platnom znení.

V prípade, že účastníci mediácie majú nárok na bezplatnú právnu pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci, toto centrum im môže mediátora preplatiť v súlade s vyššie spomenutým zákonom.

Mediácia spotrebiteľského sporu
Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie výška odmeny mediátora závisieť od výsledku mediácie, pričom spotrebiteľ je chránený aj zastropovaním sumy ktorú je mediátorovi povinný uhradiť. Spotrebiteľ zaplatí odmenu vo výške neprevyšujúcej 10 % celkovej odmeny mediátora, najviac však vo výške 20 eur, nikdy nie viac. Zvyšnú časť odmeny je povinná uhradiť osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

Mediácia v mediačnom centre
Ak ste sa rozhodli pre mediáciu vedenú mediátorom pracujúcim pre mediačné centrum, nesmie takýto mediátor za výkon mediácie prijímať odmenu alebo akékoľvek výhody od inej osoby ako od mediačného centra, v ktorého zozname je zapísaný. To znamená, že za mediáciu platíte mediačnému centru, nie priamo konkrétnemu mediátorovi.

Mediácia ako lacnejšie riešenie sporu

Hlavným dôvodom toho, že mediácia je lacnejšia ako súdne konanie je najmä jej rýchlosť. Zväčša to, koľko presne zaplatíte u mediátora záleží od doby trvania mediácie, ktorá môže byť rôzna, avšak maximálne rátaná na týždne či mesiace. Inými slovami čím kratšia mediácia, tým nižšia celková nákladovosť vyriešenia sporu.

V prospech mediácie oproti súdnemu konaniu svedčí aj predvídateľnosť nákladov. To znamená, že výšku odmeny mediátora ako aj spôsob jej úhrady si účastníci dohodnú s mediátorom vopred pred začatím samotnej mediácie, teda účastníci dopredu vedia ako bude pre nich mediačný proces finančne nákladný. Pri súdnom konaní presnú výšku nákladov strany vopred nepoznajú, môžu ju len odhadovať, avšak konečnú výšku, a to z čoho celkové náklady budú tvorené (či budú prípadne potrebné aj súdnoznalecké posudky, ktoré vedia konanie samozrejme finančne znáročniť) strany spravidla nevedia dostatočne ovplyvniť ani ich stanoviť dohodou.

Vo všeobecnosti je odmena mediátora nastavená tak, že je finančne výhodnejšia ako súdne konanie. Pri oslovení mediátora, ktorý posúdi vhodnosť vášho sporu na mediáciu sa častokrát neplatí za úvodnú konzultáciu žiadny poplatok na rozdiel pri podaní žaloby na súd. Za samotné mediačné konanie sa platí spravidla hodinová sadzba alebo percentuálna sadzba z hodnoty mediovanej veci či ich kombinácia ako sme uvádzali vyššie. Váš spor môže byť v prípade mediácie vyriešený k vašej spokojnosti veľmi rýchlo. Je potrebné tiež uviesť, že v niektorých špecifických prípadoch môže byť súdne konanie či žalobca oslobodený od poplatku.

V neprospech súdneho konania hrá najmä dĺžka trvania súdnych konaní na Slovensku, ktorá sa častokrát ráta na roky a s tým spojený nevyhnutný nárast nákladov na samotné súdne konanie a advokátov. Súdne konania sú spojené so vznikom trov zahŕňajúcich poplatok za podanie žaloby, nákladov dokazovania (väčšinou ten kto navrhne dôkaz znáša aj jeho náklady), trov právneho zastúpenia (platby svojmu advokátovi, ktoré si každá zo strán hradí sama, na rozdiel od mediátora, ktorého odmenu hradia spoločne strany na polovicu). V prípade dobrovoľného nesplnenia povinnosti uloženej súdnym rozhodnutím je potrebné znášať aj trovy exekučného (vykonávacieho) konania.

Ak si zoberieme veľmi častý príklad sporu, ktorý sa rieši v praxi súdom, ale aj čím ďalej tým častejšie mediáciou – rozvodové konanie spojené s úpravou práv a povinností k maloletým deťom – finančný rozdiel medzi náročným zdĺhavým konaním, kde rodičia viedli vojnu a rýchlym rozvodom na základe dohody rodičov, ktorá bola spísaná u mediátora je neporovnateľný.

Samozrejme všetko závisí prípad od prípadu, avšak, ak sa rozvádzajúci sa manželia s deťmi nechcú dohodnúť a vedú boje a nechajú za nich všetko rozhodnúť súd na základe zdĺhavých a nákladných súdnoznaleckých posudkov, v takomto prípade sa ich náklady na súdne konanie a veci s tým spojené rátajú v tisíckach eur.

Ak ide napríklad o “rýchly a jednoduchý” rozvod, kde sa vedia rodičia na deťoch dohodnúť a advokát spíše podanie na súd, ktorý ich rozvedie na základe spísanej rodičovskej dohody bez zdĺhavého rozhodovania, vie sa rozvádzajúci pár zmestiť kľudne do 1 000 Eur. Avšak v tom isto prípade, ak rodičia majú záujem kooperovať, chcú sa dohodnúť a dosiahnuť rodičovskú dohodu a za tým účelom vyhľadajú mediátora, ktorý je odborník na riešenie konfliktov konštruktívnym spôsobom, vedia za dosiahnutie a spísanie rodičovskej dohody s pomocou mediátora ušetriť nemalé peniaze aj v porovnaní s kontaktovaním advokáta.

V prípade mediácie rozvodu je pri určení výslednej sumy pre mediátora rozhodujúci najmä samotný čas potrebný na vyriešenie veci – to závisí najmä od vôle a schopnosti manželov dohodnúť sa. V ideálnych prípadoch manželia vedia odísť s kompletnými dohodami po troch, štyroch hodinách. To znamená, že suma, ktorú zaplatia mediátorovi sa môže hýbať napríklad od 200 do 500 Eur, pričom si vedia túto sumu rozdeliť medzi sebou rovným dielom.

Ak by ste chceli vedieť viac o mediácii a možnostiach riešenia vášho sporu, neváhajte ma kontaktovať a poskytnem vám konzultáciu ZDARMA.