AKO PREBIEHA MEDIÁCIA

PREDMEDIAČNÁ FÁZA

1 oslovenie mediatora

Oslovenie mediátora

Máte s niekým spor, s ktorým si neviete sami poradiť? Nedarí sa vám ho riešiť, naopak komunikácia s druhou stranou sa zhoršuje alebo vôbec už neprebieha? Skúste nás osloviť.

Nevyhnutný predpoklad mediácie je dobrovoľný súhlas druhej strany s takýmto spôsobom riešenia konfliktu. Máte možnosť samostatne osloviť mediátora a požiadať ho o sprostredkovanie mediačného konania s druhou stranou. Ak je to váš prípad, požiadajte nás o oslovenie protistrany za vás. Je tiež možné, že ste sa už vopred s druhou stranou na mediácii dohodli a oslovíte vybraného mediátora priamo spoločne s druhou stranou.

Oslovenie protistrany

Môžete nám dať kontakt na druhú stranu a my sa pokúsime dohodnúť vaše spoločné mediačné stretnutie. Zašleme výzvu druhej strane a zistíme jej záujem o riešenie danej veci prostredníctvom mediácie. Odporúčame urobiť tak aj v prípade, ak vám druhá strana povedala, že o mediáciu nemá záujem.  Druhá strana môže zmeniť svoj názor po priblížení mediácie a vysvetlení jej výhod mediátorom.

Úvodná konzultácia so stranami

Na úvodnej konzultácii (telefonicky alebo osobne) sa vám vysvetlia hlavné princípy a možnosti mediácie a zároveň je posúdená vhodnosť vášho sporu na mimosúdne riešenie.

MEDIAČNÉ KONANIE

Úvod

Mediačné stretnutie sa koná v dohodnutom termíne na neutrálnej pôde, v našej mediačnej kancelárii. V úvode je nevyhnutné zabezpečiť formality, aby mediácia mohla oficiálne začať. V rámci tejto časti je potrebné strany sporu poučiť, vysvetliť im princípy a účel mediácie, postavenie mediátora, jeho práva a povinnosti.

Spoločne tiež špecifikujeme a dohodneme pravidlá vedenia mediačného konania, časový horizont, odmenu mediátora, spôsob oficiálnej komunikácie, a ďalšie. Väčšina týchto špecifík je spísaných v Dohode o začatí mediácie, ktorá je podpísaná stranami sporu a mediátorom.

Neprerušovaný čas – rekonštrukcia sporu

Každá zo strán má rovnako dlhý neprerušovaný priestor na povedanie a vysvetlenie svojho pohľadu na konflikt a podstatu problému. Mediátor ako “strážca” procesu dbá na to, aby sa každá strana plne vyjadrila bez zásahov druhej strany. Protistrana má možnosť si robiť poznámky a ku všetkému sa následne vyjadriť. Je potrebné, aby mediátor po získaní informácií z rozprávania strán bol schopný pochopiť problém a aby spolu so stranami vedeli pomenovať podstatu sporu, identifikovať problém.

Výmena – snaha o pochopenie

Po zhromaždení všetkých potrebných informácií prebieha vzájomná komunikácia zúčastnených strán usmerňovaná (ak je to potrebné) mediátorom. Mediátor zároveň dohliada na dodržiavanie stanovených pravidiel a procesu mediácie. V komunikačnej výmene nejde o to, aby došlo k súhlasu s protistranou, ale o vzájomné pochopenie východiskovej situácie druhej strany – pozrieť sa na spoločný problém aj jej optikou. Mediačné konanie vytvára dôverný a bezpečný priestor, v rámci ktorého môžete pochopiť situáciu komplexne a pokúsiť sa ju riešiť spolupracovaním a nie bojovaním o vlastnú pravdu.

4 mediacia bratislava

Hľadanie možných riešení

Ak ste spolu s druhou stranou prešli predošlými fázami a pochopili ste prečo protistrana vníma situáciu tak ako vníma, čo potrebuje a obaja ste ochotní pri hľadaní spoločného riešenia problému vychádzať zo situácie, možností a záujmov vás oboch, môžete pristúpiť k hľadaniu konkrétnych riešení konfliktu a formovaniu mediačnej dohody.

Strany vyjednávajú za pomoci mediátora s pochopením tak vlastných, ako aj záujmov a potrieb druhej strany. Tým, že strany pochopili náhľad toho druhého (to neznamená, že s ním musia zároveň aj súhlasiť), otvoril sa priestor pre širšiu diskusiu a hľadanie častokrát aj netradičnejších riešení konfliktu výhodných pre obe strany, ktoré by na začiatku strany častokrát ani nenapadli.

Spísanie mediačnej dohody

Na základe prijatia konkrétneho riešenia problému oboma stranami mediátor spíše dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, teda mediačnú dohodu. Strany si jasne a zrozumiteľne definujú a odsúhlasia jednotlivé body, vedúce k vyriešeniu sporu. Spísaná a podpísaná mediačná dohoda zaväzuje jej účastníkov plniť povinnosti ku ktorým sa v nej zaviazali. V mediačnej dohode majú strany sporu aj možnosť si dohodnúť tzv. poistku, t.j.  špecifikovať čo nastane v prípade, ak niekto z účastníkov ju nebude dodržiavať, resp. plniť jej obsah.Výsledná mediačná dohoda môže byť navyše spísaná vo forme notárskej zápisnice u notára alebo môže byť schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom. V takom prípade je mediačná dohoda platným exekučným titulom, t.z.  priamo vykonateľná. Oprávnený, by v prípade neplnenia povinností povinného, mohol podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie.

6 mimosudne riesenie sporu