ČASTÉ OTÁZKY O MEDIÁCII

Mediácia je nezávislá od súdneho konania a môže prebiehať pred, počas,  prípadne (ak je to účelné) aj po súdnom konaní. K mediácii môže dôjsť aj na odporúčanie samotného sudcu. Ak to umožňujú okolnosti prejednávanej veci, môže súd pred prvým pojednávaním a počas konania účastníkov vyzvať, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.

Veľkou výhodou úspešnej mediácie, ktorá vyústila do schválenia súdneho zmieru súdom je vrátenie súdnych poplatkov. Pre podrobnejšie informácie ohľadom vrátenia súdnych poplatkov si pozrite náš cenník tu.

Oficiálny začiatok mediácie je viazaný podľa zákona na moment uzatvorenia Dohody o začatí mediácie medzi osobami zúčastnenými na mediácii a nimi vybraným mediátorom a zápisom tejto dohody do knihy mediácií vedenej mediátorom.

Ak by jedna zo strán nesúhlasila so začatím mediácie vyššie uvedeným spôsobom – tzn. zápisom uzatvorenej Dohody o začatí mediácie do knihy mediácií vedenej priamo mediátorom, mediáciu je možné začať uložením Dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín. Koniec mediácie sa v takom prípade viaže na uloženie potvrdenia o skončení mediácie v uvedenom registri. Uloženie Dohody o začatí mediácie do Notárskeho centrálneho registra listín nie je povinnosťou, ale možnosťou. Oba postupy (zápis dohody do knihy mediácií, uloženie dohody v Notárskom centrálnom registri listín) majú rovnakú váhu.

Trvanie mediácie možno vnímať v dvoch rovinách. Trvanie jedného mediačného stretnutia sa pohybuje zvyčajne v rozmedzí 2,5 až 3 hodín.

Celkové trvanie mediácie ako spôsobu riešenia vášho sporu ukončeného mediačnou dohodou vo veľkej miere závisí od aktivity vás a druhej strany sporu, vašej pripravenosti k dohode a flexibility mediátora.V Dohode o začatí mediácie je však potrebné, aby ste si odsúhlasili maximálne trvanie mediácie vášho sporu.

Zákon o mediácii zakotvuje automatické ukončenie mediácie uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie. Avšak túto dobu je možné predĺžiť po dohode strán sporu.  V prípade spotrebiteľských sporov je trvanie mediácie obmedzené dobou 90 dní.

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Vodítkom je, že mediáciou je možné riešiť každý spor, ktorý je možné platne urovnať vzájomnou dohodou. 

Mediáciou môžete riešiť napríklad spory, ktoré vznikli z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov. Tiež môžete riešiť svoj spor ako spotrebiteľ alebo spor s cudzím prvkom (cezhraničný).

Je však potrebné myslieť nato, že existujú spory pri ktorých je dohoda pri spore podľa platného práva možná iba ak je schválená súdom. To platí napríklad pri sporoch v súvislosti s úpravou výkonu rodičovských práv a povinností v rámci rozvodového konania, vrátane výšky výživného. Rodičovská dohoda dosiahnutá prostredníctvom mediácie môže byť však v týchto prípadoch efektívnym nástrojom ako napríklad urýchliť veci v rozvodom konaní a upraviť si vzájomné porozvodové fungovanie, práva a povinnosti podľa svojich potrieb a možností, samozrejme so zreteľom na najlepšie záujmy dieťaťa.

Samotný výkon mediácie, základné princípy mediačného konania, organizáciu a účinky mediácie upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Jeho aktuálne znenie si môžete pozrieť nižšie:

Zákon o mediácii

Ďalšie právne predpisy upravujúce mediáciu:

Vyhláška o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

Je mediácia pre vás?

Skúste si zodpovedať na nasledujúce otázky. Ak aspoň na jednu z nich odpoviete kladne, mediácia by mohla byť efektívnym spôsobom ako vyriešiť práve váš konflikt.

  • Naďalej musíte alebo chcete s človekom s ktorým ste v konflikte z nejakého dôvodu spolupracovať (napríklad s bývalým partnerom v súvislosti so starostlivosťou o deti, s obchodným partnerom v rámci dlhodobej obchodnej spolupráce)?
  • Odkladanie riešenia konfliktu na vás negatívny dopad?
  • Bez vyriešenia vášho konfliktu sa neviete ďalej v určitej oblasti pohnúť?
  • Chcete váš konflikt spoločne vyriešiť a dosiahnuť výsledok s ktorým bude každý spokojný?
  • Chcete si udržať svoj vzťah alebo naďalej chcete s človekom s ktorým ste v konflikte v nejakej uspokojivej podobe fungovať? 
  • Chcete dospieť k vzájomnej dohode, ktorá bude napĺňať potreby oboch strán len neviete ako?

Ak ste odpovedali na niektorú z otázok vyššie ÁNO, stále je potrebné individuálne zhodnotiť možnosť a vhodnosť sporu na mediáciu vo vašom konktrétnom prípade. Kontaktujte nás a úvodnú konzultáciu máte ZDARMA.

Nenašli ste odpoveď?

Kontaktujte nás:

info@sokolova.sk