PRÁVNE ÚČINKY MEDIÁCIE

Mediácia sa spája s významnými právnymi účinkami.

Vplyv na premlčacie a prekluzívne doby

Veľkou výhodou mediácie je, že pokus o mimosúdne riešenie konfliktu týmto spôsobom nezbavuje strany sporu možnosti domáhať sa ich práv na súde.  Poskytuje im najmä čas.

Inými slovami počas mediácie neplynie premlčacia a prekluzívna doba. 

To znamená, že ak ste napríklad začali mediáciu vo veci nesplateného dlhu a prostredníctvom mediácie sa vám nepodarí spoločne dospieť k dohode o zaplatení dlhu, neznamená to, že sa dlh druhej strane premlčí a už sa nebudete môcť domáhať o jeho zaplatenie na súde. Mediačné konanie naopak dáva stranám sporu čas na pokus o mimosúdne urovnanie bez toho, aby hrozilo premlčanie alebo zánik ich práv. V prípade spomínaného dlhu všeobecná trojročná premlčacia doba, kedy možno druhú stranu o splatenie dlhu žalovať tak počas mediácie neplynie.

Záväznosť mediačnej dohody a možnosť exekučného titulu 

Výsledná mediačná dohoda je pre obe strany záväzná ako každá iná platná zmluva a v prípade, že nedôjde k riadnemu plneniu záväzkov z nej vyplývajúcich, môže oprávnená osoba podať návrh na súd.  

Navyše, ak je mediačná dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo si ju dáte schváliť ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom, stáva sa exekučným titulom a jej plnenie je priamo vynútiteľné (t.z. oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie). 

To ale neplatí, napríklad pri dohode rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. V týchto prípadoch na to, aby bola mediačná dohoda priamo vykonateľná, zákon výslovne vyžaduje schválenie dohody súdom (to znamená, že takúto dohodu by nestačilo spísať vo forme notárskej zápisnice).