OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľkou osobných údajov je JUDr. Lenka Sokolová, Ľuda Zúbka 2, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54215528, zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 2066 (ďalej len ako  “my”, “sme”, “naše”). 

Kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby

V súlade s platnými právnymi predpismi nie sme povinní mať ustanovenú zodpovednú osobu.

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania údajov, teda iba v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme na poskytnutie našich mediačných služieb a plnenie zákonných povinností (napr. daňové, účtovné povinnosti). To znamená predovšetkým začatie a uskutočnenie mediačného konania, vystavenia daňového dokladu či vedenie a uchovávanie knihy mediácií.  

S vaším súhlasom spracúvame tiež osobné údaje, ktoré ste zadali v kontaktnom formulári alebo emaili, aby sme mohli odpovedať na váš dopyt či otázku.

Aké sú právne základy spracúvania vašich osobných údajov?

  • Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu

Sme oprávnení bez súhlasu klienta spracúvať jeho osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z osobitných zákonov pri výkone mediačnej činnosti. 

Ďalej spracúvame osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy, ktorej je klient zmluvnou stranou alebo v predzmluvných vzťahoch na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (napr. potenciálny klient). 

Odmietnutie poskytnutia osobných údajov potrebných na uzatvorenie zmluvy má za následok nemožnosť uzatvorenia dohody o začatí mediácie a nemožnosť poskytnutia našich služieb.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj z dôvodu plnenia našich oprávnených záujmov.  Ak ste protistranou v spore, v ktorom sme boli požiadaní o vykonanie mediácie, vaše osobné údaje spracúvame pre iniciovanie a uskutočnenie mediácie podľa osobitných právnych predpisov v záujme našich klientov. Ak ste návštevníkom našej webovej stránky, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vytvárania anonymizovaných štatistík návštevnosti webovej stránky. V tomto prípade je našim oprávneným záujmom sledovanie návštevnosti webovej stránky a relevantné prispôsobovanie jej obsahu.

  • Spracúvanie osobných údajov so súhlasom

Pokiaľ osobné údaje klienta nie sú spracúvané na základe plnenia našich zákonných povinností, plnenia zmluvy či predzmluvných vzťahov alebo na základe nášho oprávneného záujmu, osobné údaje spracúvame len na základe Vášho súhlasu, a to v rozsahu a na účel uvedený v súhlase.  Udelený súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný. 

Osobné údaje s vaším súhlasom spracúvame v prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo emailu, a to za účelom odpovede na dobu prebiehania spoločnej komunikácie a rok po skončení takejto komunikácie.

Príjemcovia osobných údajov

Všetky osobné údaje sú dôverné, nebudú zverejnené a poskytnuté tretím osobám. Ak v priebehu trvania zmluvného vzťahu pri poskytovaní mediačných služieb bude potrebné poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám, bude to iba v nevyhnutnom prípade, rozsahu a s uvedením účelu poskytnutia, buď s vaším výslovným súhlasom alebo s možnosťou namietania takéhoto sprístupnenia v zmysle príslušnej legislatívy. O tejto skutočnosti a o ďalších prípadných zmenách v tejto súvislosti vás budeme informovať na webovej stránke v časti Ochrana osobných údajov.

Prenos osobných údajov

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií neuskutočňujeme.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania spoločného zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich zo zmluvy, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to v rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi.  Spracovávanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné iba počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Osobné údaje klientov vedené v knihe mediácií sa uchovávajú po dobu, počas ktorej sme povinní archivovať knihu mediácií, t. j. počas trvania zápisu mediátorky v registri mediátorov a päť rokov po vyčiarknutí z registra mediátorov. 

Osobné údaje, potrebné k archivácii účtovných dokladov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov, uchovávame na dobu 10 rokov.

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov?

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Môžete sa informovať či o vás spracúvame osobné údaje, v akom rozsahu, za akým účelom a ďalšie podrobnosti. Najmä máte právo spýtať sa na totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, účely spracúvania a právny základ spracúvania,  informácie o právach dotknutých osôb, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, dobu uchovávania osobných údajov, oprávnených prevádzkovateľoch, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie o existencii automatizovaného rozhodovania a profilovania.

Požadovať prístup k osobným údajom

Máte právo vyžadovať informáciu či o vás sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie uvedené vyššie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili vaše nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. Preto, ak ste zmenili napríklad kontaktné údaje, prosím informujte nás, a vaše osobné údaje opravíme alebo aktualizujeme.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Vaše osobné údaje sme v určitých prípadoch povinní na váš pokyn vymazať. Sme povinní vyhodnocovať či sú na vymazanie osobných údajov splnené právnymi predpismi stanovené podmienky. Ak nám zo zákona vyplýva povinnosť uchovávať a archivovať vaše údaje po zákonom stanovenú dobu, nie je možné takéto osobné údaje vymazať, aj keď nás o to požiadate.

Právo na obmedzenie spracúvania

V zákonom stanovených prípadoch máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov a spracúvali ich výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo môžete od nás požadovať, aby sme spracúvanie osobných údajov po zákonom stanovenú dobu zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi – inej spoločnosti, pokiaľ je to technicky možné. Ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, vaše osobné údaje odovzdáme v zodpovedajúcom formáte vami určenej tretej strane.

Právo namietať proti spracovaniu údajov

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov vykonávame v rozpore s právnymi predpismi, prosím obráťte sa na nás, radi vám podáme vysvetlenie, prípadne vykonáme potrebnú nápravu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj proti automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania v súlade s platnými právnymi predpismi. Avšak automatizované rozhodovanie či profilovanie vašich osobných údajov nevykonávame.  

Právo podať sťažnosť

S podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, máte právo na podanie návrhu na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Kontaktné údaje na uplatnenie vašich práv 

Práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov si môžete uplatniť na emailovej adrese: info@sokolova.sk alebo písomne na adresu pre doručovanie: JUDr. Lenka Sokolová, Ľuda Zúbka 2, 841 01 Bratislava, Slovenská republika. Vyjadrenie vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť vašej žiadosti. O prípadnom predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Právo odvolať súhlas

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. Svoj súhlas môžete odvolať na emailovej adrese info@sokolova.sk alebo písomne na adresu pre doručovanie: JUDr. Lenka Sokolová, Ľuda Zúbka 2, 841 01 Bratislava, Slovenská republika.

Odvolať, resp. obmedziť sa dá iba spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na základe súhlasu. Odvolať súhlas nie je možné v prípade, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutným predpokladom pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste. Rovnako to nie je možné v prípade,  ak vaše osobné údaje spracúvame na základe povinnosti vyplývajúcej z osobitných zákonov.

Existencia automatizovaného rozhodovania a profilovania

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nepoužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

COOKIES

Zmena nastavenia Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do Vášho počítača ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Sú používané na to, aby webové stránky fungovali alebo fungovali efektívnejšie, ako aj na poskytovanie informácií vlastníkom stránok. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

Akceptácia iných ako nevyhnutných cookies (vysvetlené nižšie) nie je požiadavkou pre umožnenie návštevy našej webstránky. 

Cookies môžu byť nastavené priamo nami alebo tretími stranami, ktoré napríklad poskytujú reklamné alebo analytické služby na webovej lokalite, a to buď pre jednu návštevu (dočasné cookies) alebo pre opakované návštevy (dlhodobé cookies).

Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies, navštívte: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Z hľadiska funkcie, ktorú cookies plnia využívame nasledujúce cookies:

    • Technické nevyhnutné (esenciálne) cookies – sú nevyhnutné kvôli základným funkcionalitám webstránky a pre optimálne zobrazenie stránky návštevníkovi 
    • Analytické – pomáhajú nám zvyšovať kvalitu našej stránky, sledovať jej výkonnosť.

Ktoré konkrétne súbory cookies využívame?

1)

  • Technické nevyhnutné cookies – ukladajú stav súhlasu používateľa stránky so súbormi cookies pre aktuálnu doménu. Ako dlho budú uchované? Do 1 roka
  • Google Tag Manager – používa sa na implementáciu nastavení ochrany osobných údajov. Tento súbor nám pomáha spúšťať skripty na webovej stránke na základe týchto nastavení. Ako dlho bude uchovaný? 1 reláciu (kým nezatvoríte prehliadač).

2)

Analytické cookiessú zhromažďované iba na základe Vášho výslovného súhlasu udeleného prostredníctvom cookies banneru. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad odkiaľ prišli a počet a trvanie návštev každého používateľa. Cookies zhromažďujú informácie spôsobom, ktorý nikoho priamo neidentifikuje. Sú spracúvané prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa tieto cookies v súlade so svojimi zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete na nižšie uvedených adresách:

To ako sa budú súbory cookies spravovať si viete nastaviť aj priamo vo Vašom prehliadači, ktorý používate.  Inými slovami v nastaveniach vybraného prehliadača na Vašom počítači môžete stanoviť, či môžu byť cookies vo všeobecnosti používané alebo nie. Za účelom deaktivácie cookies sa vo Vašom prehliadači vytvorí „Opt-Out“ cookie, z dôvodu priradenia Vášho nesúhlasu. V prípade, že použijete iný prehliadač, resp. iný počítač alebo opt-out cookie vymažete, musíte cookies opätovne deaktivovať.

Je potrebné vedieť, že z dôvodu funkčnosti webových stránok platné právne predpisy upravujúce používanie cookies a ich obmedzenie sa netýkajú nevyhnutných (základných) cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie web stránky a nie je možné ich deaktivovať. 

Možnosti nastavenia správy cookies podľa typu Vášho prehliadača: